Nagdlim Ang Araw

0

Kamakailan lamang ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa Estados Unidos ang pagtatakip ng buwan sa araw (solar eclipse). Ang araw ay nagdilim, at mistulang naglaho ang paghahari sa lupa. Ngunit matakpan man ng buwan ang araw, hindi nababawasan ang angking liwanag at kapangyarihan nito. Sa maikling sandali, ang araw ay katulad ng isang madilim na anino subalit ang tabing ay unti-unting maglalaho at muling magniningning ang dakilang araw.

Ganito inihalintulad ni Owen ang pagkakatawang-tao ni Hesus. Ang pagiging Dios ni Hesus ay natakpan ng kadiliman ng Kanyang pag-ako sa kasalanan ng tao. Bumaba Siya sa lupa at nag-anyong tao, hinamak at ipinako sa Krus upang iligtas ang Kanyang bayan sa kasalanan….

continue reading..

Kagalakan Kay Hesus

0

Ang tao na ang kagalakan ay si Hesus ay wala nang hahanapin pa. Kung si Hesus ay nasa ating puso, tayo ay ganap. At kung may iba pang pagpapala tayong tinatanggap, ito ay dagdag na lamang.

Ngunit silang naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na nilikha ay naghahanap nito sa mababaw, at mapanlinlang na batis. Hindi nito kailanman maibibigay ang hinahan- ap nating kagalakan. Maikukumpara ito sa higaang makitid at kumot na maikli’t manipis sa malamig na gabi. Subalit kay Hesus, may lugar kahit sa pinakamatayog na imahinasyon na ating minimithi kung ito ay ayon sa kalooban ng Dios.

Ang taong wala si Kristo sa puso, ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top