Ang Bukas

0

Iba’t iba ang pananaw ng tao tungkol sa “Bukas.” Mayroong nagsasabi, “ipagpabukas na” ang gawaing maaari namang gawin ngayon. Ito ay katamaran at hindi mabuting pagtingin sa araw ng bukas. Ito ay nagpapabansot sa paglago at pagiging mabunga ng isang tao.

Mayroon namang may maling pagtitiwala sa “Bukas” lalo pa sa mga umaasenso sa buhay. At dito sila ay nagmamalaki, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita” (Santiago 4:13). Kaya sinabi ni Santiago: “Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga’y isang singaw na sa sandaling panahon ay…

continue reading..

Kababaang-Loob

0

 

Ang kababaang-loob ay ang tamang pagtingin sa sarili. Hindi pagpapakumbaba na maliitin ang sarili. May mga tao na kahit marunong sa isang bagay ay sasabihing, “Hindi ko alam yan.” Subalit kung sabihin sa kanya na wala nga siyang kakayahan,  ay sasama naman ang loob niya o magagalit. Kung ang Dios ay nagbigay ng talento, hindi kaya ito alam ng taong pinagkalooban? Kung ang isang tao ay binigyan ng sampung talento wala siyang karapatang sabihing, “Panginoon, binigyan mo lamang ako ng lima.”

Ang kababaan ng loob ay ang tingnan ang sarili ayon sa pagtingin sa atin ng Dios, na ang lahat ng kakayahan at talentong mayroon tayo ay kaloob sa…

continue reading..

  Alalahanin Mo Ang Diyos

0

 

“Ingatan Mo ako, O Diyos sapagkat sa Iyo ako nanganganlong.”             Mga Awit 16:1 

 Huwag nating pagdudahan ang probidensya ng Diyos kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Hindi naging maganda ang kilos ni Moises sa utos ng Diyos. “Upang ang tubig ay dumaloy, ang bato ay kanyang hinataw, at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba Siya ng tinapay, o makapagdudulot ng karne sa Kanyang bayan? (Mga Awit 78:20). Anong kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos matapos masaksihan ang isang himala?

Huwag tayong magreklamo sa kahirapan na dumarating sa ating buhay. Ang pagrereklamo ay lason na sumisira sa puso. Gayon man ang…

continue reading..

A Dying Worm

0

The sun has just risen from the horizon and its rays spread gloriously among trees and grasses. It was a perfect time for my morning walk. I always enjoy my rounds at the village park because while walking, I can pray, listen to sermons, and sometimes stop for a short conversation with elderly folks. I admire the beauty of nature in its morning glory.  We are fortunate to have a good view of the distant mountains as they reach out to the clouds above. These clouds gliding in the powder blue sky are most soothing to the eyes; and the birds that are chirping and dancing from tree to tree…

continue reading..

Mapagpakumbabang Guro

0

Ang Panginoong Hesus ay nagtayo ng dakilang paaralan at inaanyayahan Niya tayo na maging Kanyang mga mag-aaral. Upang matuto tayo sa Kanya, kailangan ang araw-araw nating pagdalo sa paaralang ito (worship, daily devotion), at ang pakikisama sa iba pa Niyang mag-aaral (fellowship). Upang maging katulad ng Dakilang Guro, na mapagpakumbaba at may mababang kalooban, kailangan nating magpasakop sa Kanyang mga katuruan, supilin ang pagmamataas at pagmamahal sa sarili.

Si Hesus bilang guro ay may mababang kalooban, hindi katulad ng ibang tagapagturo na malupit at mainitin ang ulo lalo pa sa mahina ang isip. Subalit alam ni Hesus na unawain ang may mabagal na pang-unawa. Ganito Niya inuunawa ang mga apostol na…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top