Mahalin si Hesus ng Higit sa Lahat

0

 

Ang pagmamahal sa mga bagay na nilikha ay nakalilinlang at walang kasiguraduhan. Subalit ang pagmamahal ni Hesus ay tapat at walang hangganan. Sila na umaasa sa mga bagay na nilikha ay parang lumalakad sa madulas na bangin, at walang pasubaling mahuhulog sa pagkawasak.

Paano mamahalin ng mga Kristiano si Hesus? Patuloy na iwaksi ang mga bagay na makamundo at ialay ang pagmamahal, buhay at paglilingkod kay Hesus lamang. Hindi dapat magkaroon ng karibal si Hesus. Ituring Siya na pinakamahalaga sa ating buhay.

Sa mga nakatatanda, gamitin ang natitirang lakas at kakayahan sa paglilingkod kay Hesus. Ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan. Matalinong pagpapasya na iukol ang nalalabing buhay sa mundo upang…

continue reading..

“Sumunod Ka sa Akin”

0

 

Makatwiran ang kahilingan ng isang disipulo kay Hesus. “Panginoon, tulutan Mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama.” Ngunit hindi siya pinayagan ni Hesus, sa halip ay Kanyang sinabi, “Sumunod ka sa Akin; at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay.”

Ipinapakita dito ni Hesus na dapat nating bigyan ng importansya ang pagsunod at relasyon sa Dios kaysa sa mga relasyon at kaabalahan dito sa lupa. Mabuting ipaubaya ang paggawa ng makalupang bagay sa mga taong dito kumukuha ng kasiyahan at pagiging ganap. Ngunit ang mga Kristiano ay inatasan ng Dios ng kanya-kanyang gawain at hindi…

continue reading..

Buong Pusong Pagsunod at Paglilingkod

0

 

Ang mga eskriba ay mga taong nag-aaral at nagpapaliwanag ng kautusan. Sa Biblia, sila ay kilala sa kabutihang asal ngunit katulad ng mga Pariseo sila rin ay mga kaaway ni Hesu-Kristo. Subalit narito ang isang eskriba na masigasig na nagpasya na susunod siya kay Hesus. “Guro, susunod ako sa Iyo saan ka man pumaroon.”

Kahanga-hangang pagpapasya, subalit sa tingin ni Hesus, ito ay padalos-dalos, hindi taos sa puso at nagnanais lamang ng materyal na pakinabang. Upang mailantad ang kanyang puso, sinabi ni Hesus sa kanya, “May mga lungga ang mga zorro, at may pugad ang mga ibon sa langit, datapwa’t ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang Kaniyang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top