TBC Will Celebrate 34 Years of God’s Faithfulness

0

 

On December 25, Christmas Day, Trinity Bible Church will celebrate her 34th   Founding Anniversary. Part of the celebration is a joint afternoon worship service with the brethren from Grace Baptist Church in Bae,  Lumban Puritan Reformed Baptist Church and other reforming churches in San Pablo City. TBC’s outreaches in Victoria, Laguna, Bae and Alaminos are also invited to join the celebration.

The speaker will be Pastor Mon Macapagal of Cubao, Reformed Baptist Church. Worship Service starts at 3:00 pm.

 

Praise be the Lord!

continue reading..

Nagkatawang-Tao Si Hesus

0

Ang doktrina ng pagkakatawang-tao ni Hesus ay hindi nagtuturo o nagbibigay ng ideya na nagkaroon ng pagbabago sa personalidad ng Anak ng Dios. Totoo na may naging pagbabago sa anyo at sa kalagayan ni Hesus, subalit walang pagbabago sa Kanyang pagkadios o divinity. Doon sa sinapupunan ni Maria, at doon sa sabsaban, Siya pa rin ang Ikalawang Persona ng Trinidad. Ngunit ang Ikalawang Persona ng Trinidad ay nag-anyong tao. Si Hesus na Dios ay naging laman.

Sa Biblia ang mga katagang “Anak ng Tao” patungkol kay Hesus ay ginamit ng 80 ulit. Ayon sa Heb 2:14,“Yamang ang mga anak na tinutukoy Niya ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila…

continue reading..

Ang Chronos at Kairos

0
img_1043

Sa wikang Griego, ang oras ay may dalawang kahulugan. Ang Chronos at ang Kairos. Ang chronos ay sukat ng oras na inilalagi natin sa lupa. Bawat araw tayo ay binibigyan ng 24 na oras. Ang chronos ay sinusukat ng relo at kalendaryo.

Ang kairos ay ang natatangi at limitadong sandali na nakapaloob sa chronos. Ito ay mga oportunidad na maaaring dumating ngayon, ngunit dagliang nawawala. Ito ay katulad ng maikling panahon na kasama ng ama o ina ang kanyang mga anak. Mayroon silang oportunidad na magturo, magkwento, makipaglaro at magbigay ng magandang impluwensya. Subalit ang panahong ito ay lilipas at kahit anupa ang gawin ay hindi na muling babalik pa. Ito…

continue reading..

Ang Kabutihan ng Dios

0
img_0960

Ang kabutihan ng Dios ay ang perpekto Niyang kalikasan. Siya ang bukal ng lahat ng kabutihan. Ang kabutihan ng tao ay nagmula sa Dios. Ang Kanyang kalooban, nilikha, kautusan at probidensya ay pawang mabuti.

Sa paglikha ng tao, malinaw ang kabutihan ng Dios. Tingnan na lamang ang nagagawa ng kamay sa ating buhay. Pinapatulog Niya ang tao sa gabi upang magkaroon ng panibagong lakas. Tayo ay binigyan ng pilik-mata upang maging proteksyon ng ating mga mata, at marami pang ibang halimbawa ang ating maiisip.

Ang kabutihan ng Dios ay nakikita rin sa iba’t-ibang kasiyahan ng tao, sa iba’t-ibang lasa ng pagkain, karne, gulay at prutas. Binigyan din tayo ng pangdamdam (senses) upang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top