Abala Ngunit Kulang

0
img_1256

Sa Talinhaga ng Alibughang Anak, may mahalaga rin tayong leksyon na mapupulot sa panganay na anak. Siya ay masipag, disiplinado, hindi nagrereklamo at matalinong namamahala ng ari-arian ng ama. Maaaring ito ang kanyang ulat: “Tingnan mo Ama, nadoble ang bilang ng ating mga hayop at punong-puno ang imbakan ng butil. Ibinigay ko ang lahat upang paglingkuran ka sa ating bukid.” Ngunit mukhang mas natuwa ang ama sa pagbabalik ng alibughang anak at hindi ito maunawaan ng anak na panganay.

Ang dahilan ay hindi magkatugma ang nais ng ama at ang nais ng panganay na anak. Ang motibasyon ng panganay na anak ay ang pagtatrabaho sa bukid dahil ito ay tungkulin at…

continue reading..

Hindi Mabilang Na Biyaya

0

sam_0562

“Ang katapatan ng Dios ay bago, bawat umaga.”(Panaghoy 3:22,23). Subalit minsan, nakakalimutan natin na hindi lamang tapat ang Dios, ang Kanyang biyaya ay sumasagana rin sa ating harapan. Tunay na ang bawat araw ay punong-puno ng pagpapapala (Mga Awit 68:19).

Sa pag-gising sa umaga, panibagong lakas ang ibinigay ng masarap na pagtulog. Isang misteryo na ang lahat ng tao ay pinatutulog ng Dios sa gabi. Magalak tayo na magising na malakas, nakakabangon, nakakalakad, nakakahinga ng maluwag, nakikita natin ang magagandang paligid, naririnig natin ang iba’t-ibang tunog, naaamoy ang sari-saring halimuyak na nagpapasaya sa buhay. May pagkain tayo sa mesa, may tubig na maiinom at may iba’t-iba pang pagpapala na naghihintay ng…

continue reading..

Pagtatanim ng Salita ng Dios

0
sam_0542

Naglalakad sa bukid ang dalawang magkapatid nang makita nila ang isang maliit na puno na hitik na hitik sa masasarap na bunga. Masaya nilang pinitas ang mga prutas at kumain hanggang sila’y mabusog. Nang sila’y pauwi na, pinitas ng unang kapatid ang natitira pang bunga upang iuwi, samantalang binunot ng ikalawa ang maliit na puno upang itanim sa kanyang lupa. Hindi nagtagal, naubos ang iniuwing prutas ng unang kapatid. Lumaki at naging malusog naman ang itinanim na puno ng ikalawang kapatid. Ito ay namunga ng mas marami pang prutas at ito ay  naging kagalakan niya sa bawat araw.

Ang Biblia ay ang maliit na bungang-kahoy sa kwento. Ang simpleng pakikinig o…

continue reading..

Hindi sa Pakiramdam

0

 

sam_0554

Ang ating nakikita ang kalimitang nagdidikta ng ating pakiramdam o emosyon. Kapag tayo ay may nakitang naghihirap, tayo ay naaawa. Kapag may kasamaan tayong nasaksihan, tayo ay nagagalit, at kung ang buhay natin ay nanganganib, tayo ay natatakot. Natural sa tao ang maapektuhan ng kanyang nakikita, at ito rin ang hangad ni Satanas na mangyari sa atin.

Subalit sa mga Kristiano, layon ng Dios na tumingin tayo sa katotohanan, hindi sa pakiramdam at sa ating nakikita.

Para sa mga Kristiano, kalooban ng Dios na ating pagtiwalaan ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Nais ng Dios na pagtiwalaan natin si Hesus at ang natapos Niyang gawa sa atin. Kung tayo ay magtiwala…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top