Si Kristo ang Pundasyon ng Iglesia

0

IMG_4134
Ang mundo at lahat ng narito ay pag-aari ng Diyos. Subalit ang Iglesia ay piling kalipunan ng mga tao na may magandang relasyon sa Diyos dahil sa pagliligtas ni Kristo. Ang Iglesia ay templo na ang nagtayo ay si Kristo (Zacarias 6:11-13). Ang saligan ay Batong subok, matatag, at hindi igugupo ng panahon (Isaias 28:16). Ang Batong ito ay mataas at hindi kapantay ng mundo. Ang Iglesia ay mahalaga sapagkat sa kanya nasasalamin ang imahen ng Panginoong Hesu-Kristo.

Sa pagkilos ng Banal na Ispiritu, at sa pagpapahayag ng Salita, si Kristo ay nagdadagdag ng mga batong buhay na sangkap ng templong ispirituwal (I Pedro 2:5). Kaaliwan na malaman na si Kristo,…

continue reading..

Ang Dakilang Sedro

0

 IMG_3064

“Ang ginagawa ko’y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos nito.” (Juan 13:7)

Kalimitan, kapos ang ating paningin sa plano ng Diyos sa ating buhay. Ngunit sa kalangitan, magkakaroon tayo ng kumpletong pananaw, na ang lahat ay magkakaugnay para sa isang mabiyayang kabuoan.

Ang Sedro ang pinakamagandang puno sa kagubatan ng Lebanon. Ang mga ibon ay maligayang nagpupugad sa mayabong na sanga, at ang mga pastol ay maginhawang nagpapahinga sa malamig na lilim nito.

Nguni’t isang araw, ito ay ibinuwal ng palakol at narinig sa kagubatan ang alingawngaw ng pagbagsak nito. Tinanggal ang mayabong na sanga at ang dahon ay kumalat sa kapatagan ng lupa. Ito ay hinilang palayo, naglayag…

continue reading..

Aral Mula sa mga Ulap

0

 

 DSC_0067

Ang mga ulap sa langit ay napakagandang pagmasdan. Para silang bulak na nagpapalutang-lutang sa langit. Maganda pa rin ang langit kung puro bughaw ito, subalit wala nang gaganda pa kung may mga ulap na naglalayag sa kataasan ng langit. Nakakatulong din ito ng malaki. Dala-dala ng ulap ang ulan na siyang dumidilig sa kalupaan. Ito ang nagbibigay ng buhay at sigla sa mga halaman, hayop at tao. Ang mundo ay magiging isang tigang na lupa kung wala ang mga ulap. Nagbibigay din ito ng ginhawa mula sa matinding init ng araw.

Datapwa’t minsan, ang ulap ay nagiging maitim at nagbabadya ng pagdating ng masamang panahon. Ngunit, kung titingnan ang ulap, hindi…

continue reading..

Dagliang Pagsunod

0
baptism of Shiela

Ang dagliang pagsunod, ang isa lamang uri ng pagsunod. Ang naantalang pagsunod ay hindi pagsunod kundi pagsuway (Delayed obedience is disobedience). Sa bawat oras na tinatawag tayo ng Diyos na gawin ang isang bagay, Siya ay nakikipagkasundo sa atin. Ang ating tungkulin ay sumunod, at ang Kanyang bahagi ay ang magpadala ng natatanging pagpapala kalakip ng ating dagliang pagsunod.

Ang tanging daan sa pagsunod ay ang sumunod ng walang pag-aatubili, gaya ng pagsunod ni Abraham. “Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinanganak doon o binili man.” (Genesis 17:23)

Maraming beses na na-aantala ang…

continue reading..

Life is a Painting

0
photo (1)

God  appointed the birth and death of every living creature.  But between birth and death is the work of God in us, accomplishing His purpose in our lives. If we are with God, our lives will slowly blossom  into  full fruition for His glory.  If not, we are like sheep led to the slaughterhouse.

Between life and death, we can actively seek for solid happiness. In the Lord we can find it, outside of God, we search in vain.

That productive gap between life and death is ours to fill. It is like a canvas which we can paint with the brightest colours of life and create a rich texture of…

continue reading..

Ang Sekreto ng Kontentong Puso

0

 

Kapag dumating ang tukso at pagsubok, may dalawang reaksyon ang tao.  Ang  taong nasa laman ay lubhang nababalisa, natatakot o nagrereklamo dahil nawala siya sa komportableng kalagayan. Ngunit ganito ang nasa isip ng taong puspos ng biyaya: “Ano ang pakay ng Dios sa mahirap na kalagayang ito?  Nabago ang aking sitwasyon, ngunit   gagawin ko ng buong husay ang  responsibilidad na kaakibat ng sitwasyong ito sa buhay ko ngayon.”

Maraming tao ang hindi makontento kapag naghihirap sila sa kasalukuyan kundi laging tumitingin sa kahapon, (Mas mabuti pa ang buhay  namin noon.), sa hinaharap (Sana matapos na sa pag-aaral ang mga anak ko.) o sa paligid (Mabuti pa si kapatid, wala nang pinapaaral.).

Dapat tayong mag-pailalalim…

continue reading..

Love Your Neighbor

0

 

IMG_1693

We are commanded to love our neighbors. As Christians we strive to do that everyday. But I am speaking here of loving our next-door neighbor. Loving the person/s living near you will make your life happier. Be kind to yourself. Don’t even attempt to quarrel with your neighbor.

I have heard of people who are at odds with their neighbors. I bet every time they see them, their day grows sour. My husband told me about a man who always complains about his neighbor. He would always avoid  her or else she will ruin his day. But I don’t want anything to dampen each happy day that the Lord is giving…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: