He Gently Leads

0
IMG_1996

Dear  Ann,

I pity you the last time I saw you in South Supermarket. You seemed to struggle pushing the grocery cart with your right hand while holding Baby Ruth with your left. Little John was pulling your skirt asking you to buy him his favorite choco drink. I offered to bring your oversize shoulder bag, but you said you can manage and is getting used to it.  I inquired about how things are going with you and you said you just came from the doctor because baby Ruth is sick again while John is getting more active, requiring more attention. You informed me that Ronnie is on a…

continue reading..

Magbigay ng Panahon sa Dios

0

IMG_1884

Isang malalang problema ang kawalan ng ispiritwal na pag-unlad. Marami itong dahilan, subalit ang pangunahin ay ang hindi paglalaan ng oras upang kilalanin ang Dios. Maling isipin na ang kaligtasan ay minsanang desisyon ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ay araw-araw na pagsunod at pagsamba sa Kanya.

Ang kalakasan at kahinaan ng isang Kristiano ay nakabatay sa kanyang kaalaman tungkol sa Dios. Ang kaalamang ito ay hindi sa kaisipan (dahil maaari itong maging kapalaluan), kundi kaalaman na naghuhubog ng pagmamahal sa Dios at sa kapwa. Ibinigay ni Pablo ang kanyang buong buhay sa pagkilala kay Kristo:“Ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa…

continue reading..

Everyday Hero

0

 


IMG_3834

Dear Marie, 

You were in our prayer group last Sunday and you mentioned that every night you feel so tired yet you didn’t seem to have accomplished something worthwhile.  I would like to comment on that but time did not permit me to.  Indeed, that’s a common sentiment of most  stay-home moms.  Day in and day out, things seem to be the same. You wake up and cook breakfast, prepare the children to school, wash dishes, clean the house, wash the never-ending pile of laundry, take care of the baby, etc, etc. Tomorrow you repeat the same cycle of household works. Those are important tasks but…

continue reading..

Pagpipigil sa Sarili

0
IMG_5248

Ang demonyo ay walang tigil na nagmamatyag upang dalhin ang tao sa pagkakasala. Kung walang pagpipigil sa sarili (disiplina) madaling mahulog ang tao sa kasalanan. Ang pagpipigil sa sarili ay isang matibay na depensa laban sa gawang masama. Ito ay matatag na bakod na magtataboy sa kaaway.

Ang pagpipigil sa sarili ay ang mabuting pamamahala sa mga nais ng laman, emosyon, kaisipan at pananalita. Ito ay kailangan sapagkat ang tao ay nakahilig sa kalabisan (Kahit ang bagay na mabuti, kung labis ay nagiging masama rin). Gayon din, sa ating puso mismo nakatira ang masasamang pita ng laman. At dahil kakampi ng ating sarili ang kaaway, nagiging napakalakas ang pwersa…

continue reading..

Lesson from the Marketplace

0

Dear Annie,

Today is market day, and mothers just like you and me are always delighted to see the bounty of God’s provision in the market. There is one lesson which i want to share with you. A lesson we can learn in the marketplace.

Mothers going to the market today will see wonders of God’s creation. In the market are myriads of things beautiful. Fruits are of various kinds, luscious, and newly-picked. Fishes are so fresh, their eyes sparkling and they come in small and big sizes, offering a variety of  tastes. Pork, and beef and chicken are spread nicely and they…

continue reading..

Victory Over Boredom

0

 

IMG_1993

Dearest  Annie,

I admire your conviction to be a fulltime homemaker. But I hope you are also aware of the trials you will encounter along the way. Full time motherhood is an ultimate sacrifice. You relinquished your personal ambition and yielded to God’s all.  Household works are endless and baby Joseph and his siblings need attention 24/7 . (Your husband needs attention too).  Even if you enjoy doing household chores, and caring for your children,  it is inevitable that boredom and weariness will come. You need to get ready for it.

Oftentimes you will have a feeling of emptiness, as if you are not contributing to society. You feel that…

continue reading..

Pag-gawa ng Mabuti

0


IMG_0626

Ang kabutihan ay ang  pagnanais  na maging masaya  ang ating kapwa. Ito ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng pag-gawa ng mabuti.  Ang Banal na Ispiritu ang kumikilos upang tayo ay maging sensitibo sa panganga-ilangan ng iba at gawin ang mga ito.  Natural sa tao na intindihin  ang sariling pangangailangan. Ngunit mahalaga sa isang Kristiano ang kapakanan ng ibang tao. Ang motibasyon ng kanyang kabutihan ay pasasalamat sa hindi masukat na kabutihan ng Dios sa kanya.

Itinakda ng Dios sa bawat Kristiano na “lakaran” ang daan ng kabutihan.  Ang “lakaran” ay nagpapakita ng pangkaraniwan at araw-araw na karanasan. Hindi kailangan na maging bayani o gumawa ng dakilang bagay….

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top