Kabaitan at Kabutihan

0

IMG_0626
“Kaya’t habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalung-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya.” (Galatia 6:10)

Ang kabaitan at kabutihan ay magkaugnay at malimit ay ginagamit sa iisang kahulugan. Ang parehong kahulugan ay ang pagnanais na malaman ang pangangailangan ng iba at ito ay mapunuan.  Ang kabutihan ay ang aktibong pagkilos upang makatulong sa iba. Sa Biblia, ang kahulugan ng kabutihan ay maaring pagiging “matuwid”, kagalang-galang, at may mataas na moralidad, subalit ito rin ay ginagamit sa mga kilos at gawa na mabuti para sa ibang tao.

Ang kabutihan, o kagandahang loob ay ang pagnanais sa puso at isipan na maging masaya ang iba. Ang kabaitan…

continue reading..

Huwag Bigyan ng Halaga ang Pangsamantala.

0
IMG_0352

“ …Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa.” Lukas 16:25

Ikaw ang pinakamaganda o pinakamakisig na nilalang sa lupa. Nakabihis ka ng pinakamamahaling kasuotan. Nakatira ka sa isang mala-palasyong tahanan at sa garahe, naroon ang iyong koleksyon ng mamahaling sasakyan. Natitikman mo ang lahat ng kasaganaan na mayroon sa mundo. Ngunit kung lahat man ng kayamanan sa mundo ay sa iyo, maaari mo bang tumbasan ang halaga ng iyong kaluluwa? Ang sabi ni Hesus “Sapagka’t anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang kaluluwa? “…

continue reading..

Maging Mapagpasalamat

0
IMG_0276

Ang pagpapasalamat ay ang pagkilala sa kabutihan ng Dios at pagbibigay parangal sa Kanya. (Awit 106:1-2). Marapat na itanghal ang Dios, dahil Siya ay mabuti sa lahat Niyang nilikha. Sumisikat ang araw sa mabuti at masama, at umuulan sa matuwid at hindi matuwid. (Mat 4:45; Awit 145:9). Sa mga Kristiano, hindi lamang pagpapala sa mundong ito ang ating natatanggap, natitikman na rin natin ang biyaya sa kalangitan.

Ang pagpapasalamat ay hindi lamang pagbibigay puri sa Dios. Ito ay pagkilala din ng ating kababaan. Ang pagpapasalamat ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagpapakita ng kontentong puso. Ang pagpapasalamat at pagiging kontento ay nagpapalakas sa isa’t-isa.

Ang pundasyon ng pagiging mapagpasalamat ay buhay…

continue reading..

Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan (I Tim 4:7)

0

IMG_5336
Kalimitan, ang mga Kristiano ay disiplinado at masipag sa kanya-kanyang mga trabaho. Makikita ang kasipagan ng isang Kristianong mag-aaral, gayon din ang isang ina o ama na tapat sa kanilang tungkulin sa pamilya. At kung may ministeryo sa Iglesia, naroon ang sigasig at pagbibigay ng panahon. Subalit maaring maging masipag tayo sa ating pansariling gawain, ngunit tamad naman sa personal na relihiyon. Nais nating manalangin “Panginoon gawin Mo akong banal.” At iniisip natin na gagawa ang Dios sa atin. Subalit hindi kikilos ang Dios para sa ating kabanalan kung wala tayong sariling pagpapagal para dito.

May mga mahahalagang bagay na ginagawa ang isang Olympic champion upang maging isang magaling na…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top