TBC Welcomes Joash Nigel

0

TBC brethren celebrate with Brother Raymar and Janet,in the birth of their baby, Joash Nigel. He was born on January 8 , and weighed 6.2 lbs. Janet gave birth in Lying-in Clinic in Sto Cristo San Pablo City.
Janet and Baby Nigel joined the church in worship service last Sunday. Indeed, Janet has quickly recovered from a relatively smooth delivery. God answered the church prayer for a safe delivery of a healthy baby.

Janet was given a baby shower by TBC ladies on the last Sunday of December. The sisters encouraged her through Bible verses showing God’s faithfulness. Some sisters gave symbolic gifts, while Lena and Lyn offered her a song…

continue reading..

Pagsamba Sa Dios-diosan

0
IMG_0474

Ang pagsamba sa dios-diosan (idolatry) ay kasuklam-suklam sa Dios sapagkat ito ay paghamak sa pagkadios ng Dios. Marami ang nag-aakala na ang pagsamba sa dios-diosan ay ang pagluhod sa mga rebulto at pagtitiwala sa mga ito. Ang hindi gumagawa nito ay hindi nagkakasala ng “idolatry”. Ngunit ang taong gumagawa ng sariling imahen ng Dios sa kanyang isip na taliwas sa katotohanan, ay nagkakasala rin ng idoltry. Ang nabuong imahen ng Dios ang siyang nagiging kapalit ng tunay na Dios para sa kanya.

Ang pag-iisip tungkol sa Dios ay hindi maaring maiwalay sa kalagayan ng puso ng tao. Kung ang puso at isipan ay masama, tiyak na mali ang magiging pagtingin niya…

continue reading..

Tamang Kaisipan Tungkol sa Dios

0

IMG_5760
Ang pinakamalalim na kaisipan na maaring maisip ng tao ay ang tungkol sa Dios. Ang salitang “Dios” ang pinakamabigat na salita sa anumang lenguahe. Napakahalaga na ang ating pag-iisip tungkol sa Dios ay umaayon sa pagkadios ng Dios. Ito ay batayan hindi lamang ng sistematikong teolohiya, kundi ng pamumuhay ng isang Kristiano. Ang maling doktrina ay bunga lamang ng maling kaisipan tungkol sa Dios.

Nakalulungkot at nakababahala na ang konsepto ng mga Kristiano patungkol sa Dios sa panahong ito ay sobra nang bumabaw at isang kalamidad sa ating moralidad.

Subalit ang taong may tamang paniniwala tungkol sa Dios ay lumaya sa libo-libong problema sa mundo. Malutas man ang lahat ng problema, sa…

continue reading..

Starting Right Where We Are

0
IMG_0266

As sinners from birth, there is always the poison of envy in each of us. Some have more dose of Poison Envy such that their lives are ruled by this debilitating sin. An envious person tends to look at the blessings of others, be it their personal appearance, academic achievement, status in life or small successes like topping the exam or getting the best deal in a garage sale.

When a person looks at others, he becomes blinded with his own gifts and talents. He is stalled and can’t move forward to achieve progress. Thus envy is one ally of mediocrity. This we have to avoid and instead look at what…

continue reading..

Alalahanin Mo ang Asawa ni Lot

0
IMG_0272

Isang mabigat na babala ang iniwan  ni Hesus sa Kanyang mga disipulo:“Alalahanin Mo ang Asawa ni Lot” (Luke 17:32) . Ginamit ang salitang “alalahanin” upang maidiin sa ating isip ang panganib na maging katulad ng asawa ni Lot. Sino ba ang asawa ni Lot?

Ang asawa ni Lot ay pinagpala sa lupa. Nakamtan niya ang maraming ispiritwal na pagpapala, bilang asawa ng “matuwid” na si Lot. Dahil  sa relasyon niya kay Lot, siya ay naging pamangkin ng makadios na si Abraham. Hayag sa kanya ang matibay na pananampalataya ng kanyang mga naging kaanak. Ganoon pa man, hindi nabuksan ang kanyang pang-unawa. Maaring nakisama siya at hindi tumutol sa mga ispiritwal…

continue reading..

Maliliit na Bagay

0

 

IMG_0500Ito ang patotoo ni Elisabeth Elliot:

Tinuruan kami ng aming magulang na bigyang halaga ang maliliit na bagay: Kung anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ito ng mabuti: ayusin ang gusot sa kama, walisan ang mga sulok ng sahig at tanggalin ang mga silya, iayos ang sampay ng tuwalya, linisin ang suklay pagkagamit, ibalik ang takip ng toothpaste, atbp. Tinutupad nila ang kanilang pangako sa aming mga bata, katulad ng sa matatanda. Tinuruan nila kami na huwag mangako kung hindi naman ito magagawa. Katulad ng mag-volunteer na magturo ng DVBS at ng oras ng gawain ay hindi dadating dahil may ipinagpalit na mas masayang gawain.

Nang ako ay pumasok sa boarding school, may…

continue reading..

Hello and Goodbye

0

Every time my daughter and her husband come home for Christmas or summer vacation, we are excited knowing that we will have a load of fun as a family. As a mother, I have to admit that I can’t be fully happy for I know that their two-week stay is fleeting and soon they will be flying away to the place where they live. I am sure this feeling is true to most people. This sentiment is expressed by the popular song of Sergio Mendes, “The Trouble with Hello is Goodbye.” And it is always…

continue reading..

Kasama ang Diyos sa Pasimula Hanggang sa Katapusan ng Taon

0
DSC_0053

“ Kundi ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis, at umiinom ng tubig ng ulan sa langit, lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon” (Deutronomio 11:11-12)

Humaharap tayo sa isang bagong taon. Sino ang nakakaalam ng ating masusumpungan,? Anong mga karanasan? Anong pangangailangan? Anong pagbabago? Wala mang kasiguraduhan ang bukas, “ang Diyos ay laging naroon …hanggang sa katapusan ng taon”

Ang Panginoon ang bukal na pinagkukunan natin ng lahat ng ating pangangailangan at ilog na hindi natutuyo. Kung ang Dios ang bukal ng awa, ang Kanyang awa at…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top