Biyaya sa Bagong Taon

0

IMG_0497
“Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako, at ang Kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako’y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na nasa akin.” (I Cor 15:10)

Ang biyaya ay ang pagnanais ng Dios na gumawa ng mabuti sa Kanyang bayan kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Ito rin ay ang kapangyarihan ng Dios na mangyari ang mabubuting bagay sa atin. Ang biyaya ng Dios ang kumikilos kay Pablo upang maging masipag siya sa gawain ng Panginoon.

Kaya’t ng sinabi ni Pablo na “ …isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot…

continue reading..

Pagkakaisa sa Araw ng Pasko

0

“ Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diyablo, sapagkat buhat pa nang simula ay nagkakasala na ang diyablo. Dahil dito, nahayag ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.” (I Juan 3:8)

Sa pabrika ni Satanas, milyong-milyong kasalanan ang nagagawa kada araw. Ang mga ito ay inilalagay sa malalaking karton at inililipad papuntang langit. Inilalatag ito ni Satanas sa harapan ng Dios, habang nilibabak niya ang dakilang Manlilikha dahil sa kasalanan ng mga taong Kanyang nilikha.

Maraming tao ang masigasig na nagtatrabaho sa “Pabrika ng Kasalanan”. Ang iba ay fulltime, ang iba naman ay part-time….

continue reading..

The Tenses of Life: A Reflection for the New Year

0
IMG_0306

I was struck by the profound implication of the linking verbs “is” and “was”. Barely a month ago, my adviser in Graduate School died suddenly of cardiac arrest. He was highly respected in the academic community. He lived an exemplary life. My College prepared a necrological service and I was tasked to give an eulogy.

While composing my speech, I realized that I was always making a mistake with regards to tenses. I was writing is, when it should be was. He seemed so alive in my mind and to use the past tense is to accept that he has left the present. I then realized that the use of  “is”…

continue reading..

“Bakit Dumating si Kristo?”

0
IMG_0352

Sa Hebreo 2:14-15 ay mababasa: “Kaya ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at Siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay Kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, samakatuwid ay ang diyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin.”

Ang “anak” na binabanggit ay tumutukoy sa mga ispiritwal na supling ni Kristo na Tagapagligtas. (Isaias 8:18;53:10). Sila rin ang mga anak ng Dios. Sa pagsugo kay Kristo sa lupa, ang layon ng Ama ay ang kaligtasan ng Kanyang mga anak. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa…

continue reading..

A Heartwarming Sight

1

IMG_0283
There was a slight drizzle when I got out of the car. I was heading towards the nearby ATM booth to replace my depleting budget. I opened my umbrella with pleasure, because it is a gift from my son and I remember him with fondness, as I admire the bands of color in my water-repellant umbrella. While walking towards the ATM booth, I noticed a man and a boy about nine to ten years of age who alighted from an old-model Toyota Corolla. The man later opened his wide umbrella for him and his son. They were several steps away from me and they were walking towards the bank as…

continue reading..

“Manampalataya Kayo Sa Akin.”

0

IMG_0276
Bakit kailangang manampalataya (manalig, magtiwala) kay Hesus? Sapagkat ang sangkatauhan ay may malubhang kalagayan at si Hesus lamang ang maaaring sumagip sa atin. Inihambing ito sa kalagayan ng isang taong walang malay sa loob ng nasusunog na gusali na malapit nang gumuho. Dumating ang bumbero, dala ang hindi nasusunog na pangbalot at agad-agad na binuhat ang walang malay at sinabi, “Bubuhatin kita, huwag kang kikilos upang tulungan ako. Ilalabas kita sa nag-aapoy na lugar na ito, subalit hayaan mong ako ang gumawa nito. Magtiwala ka lamang.”
Malubha ang ating kalagayan sapagkat galit ang Dios dahil sa ating mga kasalanan. Ang Dios ay makatarungan at ang Kanyang galit ay nakatuon sa lahat…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: