Kalikasan ng Kabanalan (3)

0
IMG_0118

Ang pagdidiin sa kabanalan ay hindi nagpapababaw sa pag-aaring-ganap (Justification by faith). Ang pananampalataya at mabubuting gawa ay parehong kailangan. Subalit ang isa ay ugat at ang isa naman ay bunga. Ang ating katuwiran ay kay Kristo lamang. Kung tanungin ang mga Katoliko tungkol sa kaligtasan, ang sagot nila ay: “pag-sisisi, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa”. Ang sagot naman ni Pablo ay: “Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas…” (Gawa 16:31).

Ang pananampalataya na nag-uugnay kay Kristo ay ang pananam-palataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. (Gal 5:6). Sa Huling Araw tayo ay mapapawalang sala hindi sa ating mga gawa dahil hindi ito sapat. Subalit titingnan din ng Dios…

continue reading..

Ang Kalikasan ng Kabanalan (2)

0

DSC_0111
Ang dahilan ng “pagpapabanal” o sanctification ay upang maging kawangis tayo ng Dios na Lumikha. Nangyayari ito kung lumalago tayo sa kaalaman kung sino ang Dios at ang Kanyang mga dakilang gawa. Ang pagkilalang ito ay natural na nagdadala ng paglago sa katuwiran at pagmamahal sa Dios. Ito ay hindi biglaang nangyayari kundi nagpapatuloy, at sa paglipas ng panahon ay nag-tataas ng antas ng ispiritualidad ng isang Kristiano. Ngunit ang maging kawangis ng Dios ay isang napakabigat na panawagan, ngunit maaring mangyari sa biyaya ng Dios at kung may pagnanais at pagsisikap na gampanan ang mga gawain ng pagpapabanal.

Ang pagpapakabanal ay mas nagiging malinaw kung ikumpara ito sa kasalungat na…

continue reading..

Kalikasan ng Kabanalan

0
IMG_4786

Ang salitang “Kabanalan” ay nasulat ng 600 na beses sa Biblia at 700 naman  kung isama ang iba pang salitang kasing-kahulugan nito. Ang pagsamba ng bayan ng Israel ay nakasentro sa kabanalan. Kaya kailangan na banal ang pari, ang kanilang kasuotan, mga kagamitan, at ang tabernakulo.

Ang kahulugan ng kabanalan ay ang pag-hiwalay. Nagpapakita ito ng distansiya. Ang Dios ay banal at mataas sa lahat ng Kanyang nilikha. Siya ay bukod at natatangi. Siya ang Dios at wala nang iba (Isa 45:22). Ang mga Kristiano ay tinawag upang maging banal, sapagkat ang Dios na tumawag sa kanila ay banal.
Ngunit bilang mga Kristiano, tayo ay naging banal na kay Kristo. Kasama dito…

continue reading..

Ang Basket ng Pagkalinga ng Dios sa mga Ina

0

Ang Basket ng Pagkalinga ng Dios sa mga Ina
(Handog kay Mylene ng TBC Mothers and Singles)

Alcohol – alcohol ay parang disiplina. Masakit sa una, subalit nagbibigay lunas sa anumang sakit ng kaluluwa, at nagtataboy ng anumang kasalanan na sisira sa kaluluwa

Cotton – malambot na panglinis at pang-apply ng anumang gamot, o panglinis ng balat. Ito ay malinis at banayad. Kahit anumang ipahid sa balat ay hindi nagiging mahirap. Ganito ang pagmamahal ng Dios. Banayad sa ating kaluluwa. Hindi siya nakikitungo sa atin ayon sa ating mga kasalanan, kundi inuunawa tayo…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: