Pag-aaral Tungo sa Kabanalan (2)

0
IMG_5251

Maling isipin na habang ang tao ay tumatanda ay nagiging marunong. Sinasabi sa Job 32:9 “ Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matanda man ang siyang nakakaunawa ng kahatulan.” Ang karanasan at edad ay hindi magdadala sa tunay na karunungan. Ang maging kawangis ni Hesus ay hindi nahuhubog sa paglipas ng bawat kaarawan. Sinasabi sa I Timoteo 4:7, na kailangan ang disiplina at pagsasanay para sa karunungan na siyang magdadala sa kabanalan.

Maaring madagdagan ang kaalaman kahit walang pagkukusa sa pag-aaral dahil kahit hindi pinag-uukulan ng panahon ay may naririnig na pagpapaliwanag ng Salita ng Dios. Subalit ang panaka-nakang pakikinig ay hindi nagdadala sa karunungan tungo sa banalan. Ang…

continue reading..

Pag-aaral Tungo sa Kabanalan

0
IMG_5248

Ang masiglang buhay-Kristiano ay nag-uugat sa pusong may init at liwanag ng Ispiritu. Ang apoy ay mamamatay kung walang pang-gatong. Gayon din, ang pusong hindi ginagatungan ng kaalaman ay manlalamig sa di kalaunan. Hindi kailangang tayo ay maging matalino at may mataas na pinag-aralan upang lumawak ang ating kaalaman sa mga ispiritwal na bagay. Ngunit dapat na tayo’y maging katulad ni Hesus, “na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakikinig sa Kanya ay namangha sa Kanyang katalinuhan at sa Kanyang mga sagot” (Lukas 2:46-47) Ang pagsunod kay Kristo ay pagpapailalim sa disiplina ng pag-aaral.

Ang isang katangian ng matalinong lalaki o babae…

continue reading..

Pasasalamat

0
IMG_4644 IMG_4957

“Nang ilagay ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ng Panginoon, ang mga pare sa kanilang kasuotan ay lumapit na may mga trumpeta, at ang mga Levita, mga anak ni Asaf na may mga pompiyang upang magpuri sa Panginoon ayon sa mga tagubilin ni David na hari sa Israel. At sila’y nagawitan sa isa’t isa na pinupuri at pinapasalamatan ang “Sapagka’t siya’y mabuti, sapagka’t ang Kanyang tapat nap ag-ibig ay magpakaylanman sa Israel. At ang buong bayan ay sumigaw ng malakas, nang kanilang purihin ang Panginoon, sapagka’t ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Ngunit marami sa mga pari…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top