Pananalangin (unang bahagi)

0

photo 2

Ang pananalangin ay isang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiano. Mahalaga ang pag-aaral ng Salita ng Dios, ang pagdalo sa mga serbisyo ng Iglesia at ang pakikibahagi sa Huling Hapunan. Subalit ang mas mahalaga sa lahat ng ito  ay ang personal na pananalangin, bagamat dapat ay ginagawa rin ng tapat ang mga nabanggit. May pitong dahilan kung bakit ang pananalangin ay siyang pinakamahalaga sa buhay-Kristiano.

Una, ang pananalangin ay kailangan sa kaligtasan. Walang kaligtasan kung walang panalangin. Tandaan lamang na hindi nakakapagligtas ang panalangin, ngunit ang hindi nananalangin ay hindi maliligtas. Hindi magagawa para sa iyo ng ibang tao ang kumain, uminom at matulog upang ikaw ay…

continue reading..

Magsikap Pumasok sa Makipot na Daan

0
photo

      Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok” (Luke 13:24)           

May malaking responsibilidad ang bawat tao para sa kanyang kaligtasan.  Walang hanggang pagdurusa ang pagwawalang-bahala dito. Kayat inaanyayahan ni  Hesus ang bawat isa na pumasok sa makipot na pintuan na naglalarawan ng kaligtasan.  Ang pintuan ay daan upang makasama ng Dios na perpekto sa kabanalan ang taong lubhang makasalanan. Ito ay inihanda na ng Dios noon pa man para sa makasalanan. Buhay ni Hesus ang naging halaga ng pintuang ito.

Makipot man ito, subalit wala nang iba pang pintuan. Ang kaligtasan ng tao ay kay Hesus…

continue reading..

Ten Magnets To Men’s Eyes

0
photo

The following message was delivered on Sunday morning, February 24, 2008 in the adult Sunday school class at Trinity Baptist Church in Montville, New Jersey.

Now, then, secondly, I want to identify the 10 things that most frequently tempt men to think unclean thoughts. This is not an exhaustive list, but I have run it by my fellow elders. I have run it by some others and I believe I am accurate in saying these are 10 triggers to lustful thoughts. Let me use this image. These are like magnets in a women’s dress, magnets that draw men’s eyes to parts of their bodies that if they are to maintain purity of mind they don’t want their…

continue reading..

Pagsusuri ng Ating Pagka-Kristiano

0
photo

Hindi ka dapat maging kampante sa iyong ispiritwal na kalagayan. Dapat na maging sigurado ka sapagkat ang kahulugan nito ay buhay na walang hanggan o kamatayan.

 

Una, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang puwang ng Kristianismo sa iyong puso. Hindi sapat ang iyong kaalaman, pagpapahayag ng labi o maging ang iyong pakiramdam. Ang totoong Kristianismo ay naghahari sa puso at nagbibigay ng direksyon sa iyong pagmamahal, kalooban, pagpili at pagdedesisyon sa buhay.

 

Ikalawa. Tanungin mo kung ano ang tingin mo sa kasalanan. Kung ikaw ay pinaghaharian ng Banal na Ispiritu, nakikita mo ang kasalanan na kasuklam-suklam sa mata ng Dios at ang gumagawa nito ay nagpapailalim sa poot ng Dios….

continue reading..

Mapanlinlang na kalayawan ng Laman

0

photo (2)Ang kasalanan ay may mapanlinlang na anyo na tinatawag na:  “mapandayang pagnanasa”  (Efeso 4:22) Mapandaya, sapagkat tinatawag nito na matamis ang maasim, at maasim ang matamis. Ang mga naniniwala sa kanila ay magiging gaya nila. “Ang kanilang tiyan ang kanilang dios, ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa” (Fil 3:19). Sa ating panahon, hindi mabilang na tao ang nagdiriwang sa kanilang kahihiyan at nagpapasarap sa lason ng kalayawan.

Ang mapanlinlang na pagnanasa ay maaring magdikta na ang pag-gawa  nito ay mas mabuti kaysa sa mapalapit  sa Dios. Nagbibigay ito ng kalituhan  na nagpapababaw sa kasalanan. Maaring isipin na hindi naman ito  kasalanan….

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top